Usvojen set predloga pravosudnih zakona kojima se sprovode promene Ustava

Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici set predloga pravosudnih zakona kojima se sprovode promene Ustava u delu koji se odnosi na organizaciju i uređenje pravosudnih organa, sa ciljem da se ojača vladavina prava i poveća pravna sigurnost kroz nezavisnije sudstvo i samostalnije javno tužilaštvo i ispune obaveze preuzete u procesu evropskih integracija.

Vlada je usvojila Predlog zakona o sudijama koji se odnosi na pitanja nezavisnosti sudija, uslova za njihov izbor, stalnost, nepremestivost, imunitet, kao i nespojivost poslova sa sudijskom funkcijom.

Najvažnija izmena u vezi sa izborom sudija je ta što sudije više ne bira Narodna skupština već Visoki savet sudstva, dok je najvažnija novina u odredbama koje uređuju rad sudija porotnika ta što celokupan proces vodi takođe Visoki savet sudstva, umesto do sada Ministarstvo pravde.

Predlogom zakona o Visokom savetu sudstva propisuje se položaj, nadležnost, organizacija i način rada tog saveta, uslovi i postupak za izbor izbornor člana, trajanje mandata i prestanak njegove funkcije.

Savet je nezavisan državni organ koji obezbeđuje i jemči nezavisnost suda, sudije, predsednika suda i sudije porotnika.

Savet sarađuje sa Visokim savetom tužilaštva, drugim organom Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili gradske opštine, javnom službom, imaocem javnih ovlašćenja i drugim fizičkim i pravnim licem, pravosudnim savetom druge države i međunarodnom organizacijom.

Članovi Vlade usvojili su i Predlog zakona o javnom tužilaštvu koji ima za cilj jačanje samostalnosti nosilaca javnotužilačke funkcije i stalnosti te funkcije.

Nova zakonska rešenja precizno uređuju organizaciju i nadležnost javnog tužilaštva, uslove, postupak za izbor i prestanak funkcije, prava i dužnosti, vrednovanje njihovog rada, disciplinsku odgovornost i drugo.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o uređenju sudova kojim se utvrđuje osnivanje, ukidanje, vrste, delokrug i stvarna nadležnost suda, unutrašnje uređenje, sudska uprava i osoblje, pravosudna uprava, obezbeđivanje suda i sredstva za rad sudova.

Takođe, uređena su načela sudske vlasti i njenog operacionalizovanja kroz sudove kao državne organe sa jasno opredeljenom ulogom i mestom u sistemu podele vlasti.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva kojim se određuje položaj, nadležnost, organizacija i način rada Visokog saveta tužilaštva, kao i uslovi i postupak za izbor izbornog člana Saveta.

Sedište Saveta je u Beogradu, ima ukupno 11 članova – pet javnih tužilaca koje biraju nosioci javnotužilačke funkcije, četiri istaknuta pravnika koje bira parlament i vrhovni javni tužilac i ministar nadležan za pravosuđe, kao i članovi po položaju.

Savet sarađuje sa Visokim savetom sudstva, drugim organom Republike Srbije i autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili gradske opštine, javnom službom, imaocem javnih ovlašćenja i drugim fizičkim i pravnim licem, pravosudnim savetom druge države i međunarodnom organizacijom.   

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *