Raspisan konkurs za učeničke stipendije

Opština Gornji Milanovac raspisala je Kokurs za dodelu učeničkih stipendija opštine za školsku 2020/2021 godinu.

Uslovi za dodelu stipendija su:

Pravo na učeničku stipendiju opštine Gornji Milanovac u školskoj 2020/2021. godini imaju redovni učenici osnovnih i srednjih škola pod uslovom da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Gornji Milanovac najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva i koji su:

  • osvojili jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju osnovnih/srednjih škola u prethodnoj školskoj godini, koje se nalazi u kalendaru smotri i takmičenja Ministarstva prosvete Republike Srbije;
  • osvojili jedno od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju osnovnih/srednjih škola u u prethodnoj školskoj godini, na koje su se plasirali preko republičkog takmičenja koje se nalazi u kalendaru smotri i takmičenja Ministarstva prosvete Republike Srbije;
  • učenici prvog razreda srednje škole koji su bili đaci generacije u osnovnoj školi u školskoj 2020/2021. godini.

Pravo na stipendiju, pod istim uslovima, imaju i učenici u statusu izbeglih, prognanih i privremeno raseljenih lica, koji imaju prijavljeno boravište na teritoriji opštine Gornji Milanovac najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva.

Učešće na ekipnim takmičenjima i sportskim takmičenjima nije dovoljan uslov za dodelu stipendije bez obzira na osvojene nagrade.

Potrebna dokumentacija:

Učesnik Konkursa podnosi (kumulativno):

  1. prijavu koja sadrži lične podatke učenika (obrazac dostupan na pisarnici i internet prezentaciji Opštine Gornji Milanovac),
  2. potvrdu škole o postignutim rezultatima u učenju, odnosno osvojenim nagradama,
  3. uverenje o prebivalištu na teritoriji Opštine Gornji Milanovac u poslednjih godinu dana.

Učenik u statusu izbeglog, prognanog ili privremeno raseljenog lica podnosi uverenje o boravištu na teritoriji Opštine Gornji Milanovac u poslednjih godinu dana.

Svi dokazi koji se prilažu moraju biti zvanične isprave odgovarajuće ustanove (izdati u propisanoj formi i overeni).

U skladu sa članom 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016), kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, podnosilac može izabrati da prepusti organu pribavljanje ovih podataka (uverenja o prebivalištu/boravištu) ili izabrati da ih sam podnese uz zahtev, u kom slučaju će se, ako potrebne dokaze ne podnese zahtev smatrati neurednim i neće biti ni razmatran.

III ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave na konkurs sa propisanom dokumentacijom podnose se od 17.09.2020. godine, zaključno sa 16.10.2020. godine i to:

  • poštom, preporučeno, na adresu: Opštinska uprava Opštine Gornji Milanovac, Takovska 2, sa naznakom “Prijava na konkurs za učeničke stipendije Opštine Gornji Milanovac za školsku 2020/2021. godinu”
  • ili neposredno predajom na šalterima pisarnice Opštinske uprave Opštine Gornji Milanovac, Takovska 2.

Kandidati koji podnesu nepotpune prijave, biće pozvani da ih dopune u roku od 7 dana od prijema poziva. Ukoliko u ostavljenom roku ne izvrše dopunu, ove prijave neće biti razmatrane.

IV POSTUPAK ODLUČIVANJA PO PODNETIM PRIJAVAMA

Odluku o podnetim prijavama, nakon zaključenja Konkursa, donosi Komisija za stipendije Opštine Gornji Milanovac.

Kandidat koji je nezadovoljan odlukom Komisije može, u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o odluci, uložiti prigovor Opštinskom veću opštine Gornji Milanovac.

Sva prava i obaveze između korisnika stipendije i Opštine Gornji Milanovac biće regulisana Ugovorom o stipendiranju koji, u ime Opštine Gornji Milanovac, potpisuje Predsednik opštine Gornji Milanovac, u roku ne dužem od 30 dana od dana obaveštenja učenika o odluci Komisije za stipendije.

INFO 24 / Foto: INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *