Održana 102. sednica Gradskog veća

Članovi Gradskog veća su na današnjem zasedanju utvrdili predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu prvi rebalans.

Prvim rebalansom planirani su prihodi i primanja u iznosu 3.632.561.000 dinara sredstava budžeta grada i 139.323.381,90 sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 237.561.000 dinara odnosno za sedam posto, od čega 150.000.000,00 dinara čine primanja od kreditnog zaduživanja, dok su sredstva iz ostalih izvora budžetskih korisnika povećana za 22.097.326,76 dinara odnosno za 18,85 posto. Pored toga, struktura prihoda i primanja je revidirana na osnovu ostvarenih prihoda budžeta grada u 2019. godini i planiranih prihoda od kreditnog zaduženja, kao i korekcije prenetih sredstava iz prethodne godine po osnovu salda na računu budžeta grada Valjeva na dan 1. januara 2020. godine.

Razmatran je i utvrđen je predlog Odluke o javnom zaduživanju grada Valjeva. Razlog za donošenje ove odluke sastoji se u tome što grad Valjevo u ovoj godini planira realizaciju značajnih investicionih projekata, a ukupan obim sredstava koja su planirana gradskom budžetskom odlukom za ovu godinu, nisu dovoljna kako bi se finansirali svi projekti koje je Grad predvideo u tekućoj godini i zato je potrebno da se sredstva koja nedostaju obezbede putem kreditnog zaduženja grada na finansijskom tržištu. Napomenimo da je za potrebe rekonstrukcije Ulice Vuka Karadžića neophodan iznos od 150.000.000,00 dinara i da je 10. februara 2020. godine Ministarstvo finansija Republike Srbije dalo saglasnost za kreditno zaduženje Grada za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.

Gradsko veće je donelo zaključak o usvajanju Prve izmene plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za tekuću godinu. Ovom izmenom plana uvećana je pozicija izgradnje mostova na putevima i ulicama na 31.105.002 dinara, a odnosi se na preneta i neutrošena sredstva koja su dobijena kroz namenski transfer za izgradnju pešačkog mosta preko reke Kolubare.

Utvrđen je predlog Odluke o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekata javnog vodovoda u ovoj godini. JKP „Vodovod –Valjevo“ ovom odlukom se poveravaju poslovi na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekata javnog vodovoda na teritoriji grada Valjeva u 2020. godini, a za realizaciju poslova, JKP „Vodovod-Valjevo“ i grad Valjevo će zaključiti ugovor za svaki pojedinačni posao. Data je i saglasnost na Odluku o cenama radova za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju objekata javnog vodovoda i kanalizacije koju je usvojio Nadzorni odbor JKP „Vodovod –Valjevo“.
Takođe su date saglasnosti na Godišnji program upravljanja komunalnim otpadom, Godišnji program obavljanja delatnosti zoohigijene, Godišnji program upravljanja javnim parkiralištima, Godišnji program održavanja čistoće na površinama javne namene, Godišnji program upravljanja grobljima i sahranjivanju i na Godišnji program održavanja javnih zelenih površina JKP „Vidrak“ Valjevo za 2020. godinu.

Na današnjem dnevnom redu na razmatranju je bio i predlog Odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu. Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu APVojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu određen je maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme za grad Valjevo i on iznosi 1305 zaposlenih. Odluka predstavlja osnov i okvir za određivanje broja zaposlenih u subjektima sistema grada Valjeva, a doneta je od strane Vlade Republike Srbije.

Foto: Željko Bošković

Utvrđen je predlog Prve izmene kadrovskog plana za 2020. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva. Planirano je popunjavanje upražnjenih radnih mesta za 2020. godinu a razlog za njegovo donošenje sadržan je u potrebi planiranja i popunjavanja još jednog radnog mesta za budžetskog inspektora.
Članovi Gradskog veća su utvrdili predlog zaključka o usvajanju programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2020. godinu. Razlog za donošenje ovog programa su utvrđivanje namene i način korišćenja sredstava za aktivnosti koje su od značaja za unapređenje poljoprivrede na području grada Valjeva, a ove poslove će obavljati „Agrorazvoj-valjevske doline“ Valjevo.

Utvrđen je predlog Pravilnika o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi.

Takođe je utvrđen je i predlog zaključka o usvajanju Programa korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2020. godini. Sredstva su opredeljena u iznosu od 5.100.000,00 dinara i koristiće se za nabavku protivgradnih raketa za potrebe protivgradne zaštite na teritoriji Grada u iznosu od 3.000.000,00 dinara i za finansiranje naknade za protivgradne strelce Radarskog centra „Valjevo“ na Blizonjskom visu koji dejstvuje na 31 protivgradnoj stanici u iznosu od 2.100.000,00 dinara.

Usvojen je Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *