Kragujevac: Naknada dela troškova boravka u privatnim vrtićima za 2500 mališana

Priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u radnoj 2020/21. godini, Gradsko veće grada Kragujevca Zaključkom o izmenama i dopunama je sa 2300 povećalo na 2500.

Gradsko veće je na sednici održanoj 1. decembra donelo ovaj zaključak uzimajući u obzir interesovanje roditelja da pitanje smeštaja i boravka dece reše u privatnim predškolskim ustanovama, zatim broj dece na Listi čekanja, kao i činjenicu da se priznavanje prava vrši  na osnovu podnetih zahteva roditelja, sve do objavljivanja Jedinstvenog javnog konkursa za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac a koji se obično objavljuje početkom marta tekuće za narednu radnu godinu. Razlog za donošenje ovog zaključka je definisanje broja dece za koju se može u radnoj 2020/21 godini priznati pravo na naknadu dela troškova za boravka u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Nacrta plana razvoja kulture grada Kragujevca za period 2021 – 2025. godine a radi sprovođenja pripremnih aktivnosti kako bi se odmah po usvajanju Strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2020. do 2029. godine započelo sa izradom ovog planskog dokumenta. Radni tim koga čine član Gradskog veća za kulturu kao koordinator, članovi Gradskog veća za obrazovanje i za upravljanje projektima i investicije, pomoćnik gradonačelnika za saradnju sa mladima i Univerzitetom, predstavnici nadležne gradske uprave, direktori svih ustanova kulture na teritoriji grada Kragujevca, kao i istaknuti umetnici i stručnjaci u oblasti kulture će utvrditi postojeće stanje kulture u Kragujevcu, ciljeve, prioritetna područja, strateške pravce i instrumente kulturnog razvoja kao i plan realizacije aktivnosti, dinamiku i subjekte sprovođenja. 

Gradsko veće je donelo i rešenje o obrazovanju Saveta za mlade grada Kragujevca koji će biti važan mehanizam za koordinaciju realizacije strateških ciljeva utvrđenih Nacionalnom strategijom za mlade za period od 2015. do 2025. godine. Zadatak Saveta pored ostalog je da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike, predlaže mere za unapređivanje omladinske politike na teritoriji  grada Kragujevca,  inicira  programe i projekte od značaja za mlade, učestvuje u izradi i realizaciji lokalnog akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, ispituje potrebe mladih i inicira odluke nadležnih organa Grada i drugih organa i organizacija kojima se unapređuje položaj mladih u gradu Kragujevcu. Savet za mlade čine pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom, kao predsednik i član Gradskog veća za obrazovanje, kao zamenik predsednika i  devet članova među kojima su predstavnici Grada, istaknuti stručnjaci iz   udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

INFO 24

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *