Koje sve poreske obaveze treba izmiriti u januaru

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za januar, prema kojem prvi rok ističe sutra – za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu, kao i za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec.

– Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do 5. u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu.

Prijave se podnose na obrascu OZU, uz koji se podnose i kopije svih zaključenih ugovora u prethodnom mesecu.

– Takođe, svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da do 5. januara dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu IOSI.

Obrazac se dostavlja najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec, bez obzira na koji način je obaveza izvršena u prethodnom mesecu.

– Sledeći rok je 11. januar, za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.

Poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja je društvo za osiguranje. Prijave se podnose na obrascu PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec.

– Takođe, 11. januar je rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Poreski dužnik koji nije obveznik PDV dužan je da za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

– Zatim, 15. januara ističe rok za plaćanje mesečnih akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S.

Preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

– Takođe, 15. januar je rok za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Obveznici doprinosa – sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

– Do 15. je i rok za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače odnosno članove privrednog društva.

Privredno društvo je dužno da podnese poresku prijavu o obračunatim doprinosima za osnivače, odnosno članove privrednog društva na obrascu PP OD-O i plati obračunate doprinose do 15. u mesecu za prethodni mesec.

– Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec

Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarski mesec dužni su da podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obračunati PDV u roku od 15 dana po isteku meseca.

Takođe, obveznik PDV dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo za prethodni mesec, ako je u tom mesecu ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

– Do 15. januara se podnose poreske prijave i plaća PDV za četvrto tromesečje 2020. godine.

Prijava se podnosi na obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Takođe, obveznik PDV dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo za četvrto tromesečje , ako je u četvrtom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

– Do 15. januara se podnosi zahtev za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec. Zahtev se podnosi na obrascu IEPDV.

– Do 15. januara je i rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

Obveznici poreza na dobit pravnih lica vrše plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec na osnovu podnete PP PDP prijave.

– Do 15. januara je i rok za plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

– Do 15. januara je i rok za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize za prethodni mesec.

Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi na propisanom obrascu PP OA najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca za taj mesec.

– Do 15. januara se podnose poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec.

Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL i obračunatu akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave, odnosno najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

– Na kraju, 29. januara ističe rok za plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu.

Dostava popisnih listi akciznih proizvoda nadležnoj filijali za period od 01.01 do 31.12.2020. godine.

INFO 24 / Tanjug / Foto: freeimages.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *