Bespovratna pomoć ugostiteljima Sremske Mitrovice, od 30.000 do 3 miliona

Sremska Mitrovica – Donet je program za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost na teritoriji Grada Sremska Mitrovica zbog poteškoća u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Gradska uprava za kulturu i sport raspisala je javni poziv da zainteresovani privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

Zamenik gradonačelnice Petar Samardžić najavio je danas da će u sredu, 10. februara biti dostupan na oficijalnoj stranici Grada Sremska Mitrovica, javni poziv na koji će se moći prijaviti svi privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost.

Sredstva za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima koji se bave iznajmljivanjem sala za organizovane skupove i proslave na teritoriji Grada Sremska Mitrovica zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 predviđena su članom 11. Razdeo 6 Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu u okviru pozicije 84, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima, u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Sredstva iz stava 1. ove tačke namenjena su za subvencionisanje privrednih subjekata koji su u APR-u registrovani za obavljanje delatnosti iznajmljivanja vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, a koji se bave iznajmljivanjem sala za organizovane skupove i proslave.

III​​Uslovi za odobravanje subvencija su sledeći:
-da privredni subjekt ima registrovano sedište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
-da je privredni subjekt osnovan najkasnije 15.03.2020. godine,
-da privredni subjekt ima registrovanu pretežnu delatnost: 6820 – Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima,
-da je privredni subjekt izmirio sve prispele obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda.

IV​​​Kriterijum za odobravanje subvencije je visina ostvarenih prihoda u 2019. godini i ostvaruje se na sledeći način:
-za privredne subjekte koji su ostvarili prihode do 1.000.000,00 dinara visina subvencije iznosi 500.000,00 dinara;
-za privredne subjekte koji su ostvarili prihode od 1.000.001,00 dinar do 3.000.000,00 dinara visina subvencije iznosi 1.500.000,00 dinara;
-za privredne subjekte koji su ostvarili prihode od 3.000.001,00 dinar do 6.000.000,00 dinara visina subvencije iznosi 2.000.000,00 dinara;
-za privredne subjekte koji su ostvarili prihode preko 6.000.000,00 dinara visina subvencije iznosi 3.000.000,00 dinara.

V​​​Zahtev za dodelu subvencija se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs ili u gradskom Uslužnom centru. Uz zahtev za dodelu subvencija dostavlja se sledeća dokumentacija:

  1. Izvod iz APR-a o registraciji privrednog subjekta,
  2. Poresko uverenje Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj Grada Sremska Mitrovica o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda (ne starije od dana objavljivanja Javnog poziva),
  3. Redovni godišnji finansijski izveštaj (bilans uspeha) za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

VI​​​Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom se predaju lično na pisarnici Gradske uprave (u gradskom Uslužnom centru) ili poštom, na adresu Grada Sremska Mitrovica, ul. Svetog Dimitrija br. 13, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj – Zahtev za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima koji se bave iznajmljivanjem sala za organizovane skupove i proslave na teritoriji Grada Sremska Mitrovica zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 – NE OTVARATI“. Na poleđini koverte potrebno je napisati naziv i adresu privrednog subjekta.

Rok za predaju zahteva je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs, nedeljnom listu „Sremske novine“ i nedeljnom listu „M novine“, odnosno od 10.02.2021. godine do 02.03.2021. godine.

Neblagovremeni, nepotpuni, kao i zahtevi podneti od strane neovlašćenog lica neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za budžet i lokalni ekonomski razvoj, na telefon broj 022/215-2095.

VII ​​​Zahtev sa potrebnom dokumentacijom razmatra Komisija koju obrazuje načelnik Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj (u daljem tekstu: načelnik).

Odmah nakon razmatranja podnetih zahteva, Komisija utvrđuje predlog za dodelu subvencija i dostavlja načelniku.

O dodeli i visini subvencija odlučuje načelnik Rešenjem, a na obrazložen predlog Komisije.

Sredstva se odobravaju u skladu sa prilivom sredstava u budžet Grada Sremska Mitrovica.

INFO 24 / ozon.rs / Foto: ozon.rs

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *